Garantiitingimused

  1. Päikesekohv OÜ poolt müüdud kohvimasinatele kehtib üldjuhul 12 kuuline garantii.

2. Kui toode osutub defektseks (materjali või valmistuse viga), kuigi seda on kasutatud ainult otstarbekohaselt (vastavalt sellega kaasasolevatele kirjalikele hooldus- ja kasutusjuhistele), ning defekt ilmneb enne garantiiperioodi möödumist kuupäevast, mil toode osteti, siis antud toode garantiiandja äranägemise järgi vastavalt kas remonditakse või asendatakse uuega, ilma selle eest kliendilt tasu võtmata. Garantii alusel nõude esitamiseks peab klient viima toote ja garantii lepingu enne garantiiperioodi möödumist garantiiandja esindusse. Garantii tingimused ja perioodid erinevatel toodetel võivad olla erinevad.

3. Klient peab transportima toote garantiiandja esindusse omal vastutusel ja peab kandma ka kõik toote transpordiga seotud kulud.

4. Järgnevatel juhtudel käesolev garantii ei kehti ja klient peab tasuma remondikulud, isegi kui defekt ilmnes garantiiperioodi jooksul.

a) Mistahes defekt, mis on põhjustatud valest kasutamisest (näiteks hooldus- ja kasutusjuhistes kirjeldamata toimingud vms.).

b) Mistahes defekt, mis on põhjustatud sellisest remonditööst, muutmisest, puhastamisest vms. toimingust, mille teostamiseks ei pöördutud garantiiandja poole

c) Mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud pärast toote ostmist toimunud transpordist, kukkumisest, põrutusest vms.

d) Mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud tulekahjust, maavärinast, üleujutusest, äikesest, muudest loodusõnnetustest, keskkonna saastatusest, ebastabiilse pingega toiteallikast või mittekvaliteetsest veest.

e) Mistahes defekt, mis on põhjustatud toote hooletust või ebaõigest hoidmisest (näiteks toote hoidmine kõrge temperatuuriga kohas, kõrge õhuniiskusega kohas).

f) Mistahes defekt, mis on põhjustatud mittesobivate või ebakvaliteetsete toorainete kasutamisest.

g) Mistahes defekt, mis on põhjustatud ehitusprahi, liigse tolmu vms. toote korpusesse sattumisest.

h) Juhtum, kui tootega koos ei esitata garantiilehte või müügiarvet.

i) Juhtum, kui garantiilehel või müügiarvel on tehtud mistahes muudatusi ostmise aasta, kuu ja kuupäeva osas, kliendi nime osas, edasimüüja nime osas või toote seerianumbri osas.

j) Juhtum, kui toodet ei ole hooldatud vastavalt kasutusjuhendile.

5. Käesolev garantii kehtib ainult toote osas ning ei kehti mistahes lisatarviku osas.

Garantii piirangud

Firma Päikesekohv ei ole mingil puhul vastutav mistahes otseste või kaudsete kahjude puhul (sealhulgas, kuid mitte ainult saamata jäänud ärikasum, äritegevuse katkestus).